ភោជនីយដ្ឋានទឹកជ្រោះពពកវិល

ភោជនីយដ្ឋានទឹកជ្រោះពពកវិលមានទីតាំងស្ថិតនៅច្រកផ្លូវចូលទៅកាន់ទឹកជ្រោះពពកវិល មានលក់ជូននូវអាហារ ភេសជ្ជៈ និងនំចំណីបែបខ្មែរយ៉ាងសម្បូរបែប។ ភ្ញៀវទាំងឡាយអាចរីករាយទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅបរិវេណខាងក្នុង និងខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានបានតាមការពេញចិត្ត។

រូបភាព ភោជនីយដ្ឋានទឹកជ្រោះពពកវិល

Water Fall Restaurant ត្រឡប់ បន្ទាប់ កក់ឥឡូវនេះ
Water Fall Restaurant Water Fall Restaurant