ពានរង្វាន់និងការទទួលស្គាល់
  • ឆ្នាំ 2014 ពានរង្វាន់សណ្ឋាគារបៃតងអាស៊ាន អានបន្ត
  • ឆ្នាំ 2012 លិខិតសរសើរ រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិលើភ្នំល្អជាងគេ ពីក្រសួងទេសចរណ៍ កម្ពុជា
  • ឆ្នាំ 2010 លិខិតសរសើរ ការចូលរួមជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ ពីក្រសួងទេសចរណ៍ កម្ពុជា