បន្ទប់ប្រជុំ

រមណីយដ្ឋានសុខាឋានសួគ៌ មានបន្ទប់ប្រជុំដែលបំពាក់ដោយបរិក្ខារនិងឧបករណ៍ទំនើបទាន់សម័យ ស័ក្តិសមសម្រាប់គ្រប់អង្គប្រជុំនិងសិក្ខាសាលានានា។

Bokor Meeting Room (Boardroom Style)

បន្ទប់ប្រជុំបូកគោ ត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយផាសុកភាពនិងផ្តល់ជូននូវបរិយាកាសដ៏មនោរម្យ បំពាក់ដោយបរិក្ខារនិងឧបករណ៍ប្រជុំទំនើបទាន់សម័យ ស័ក្តិសមសម្រាប់អង្គប្រជុំនានារបស់លោកអ្នក។ នៅខាងក្រៅបន្ទប់មានធ្លាធំទូលាយសម្រាប់ការសម្រាកទទួលទានកាហ្វេនិងស្រាក្រឡុកមុនអាហារពេលល្ងាច។
ចំណុះភ្ញៀវ ៖ 18-72 នាក់

Yihub Meeting Room (Family Style)

បន្ទប់ប្រជុំយីហ៊ុប មានទំហំធំទូលាយ និងត្រូវបានរៀបចំឡើងប្រកបដោយផាសុកភាពនិងបរិយាកាសដ៏មនោរម្យ បំពាក់ដោយបរិក្ខារនិងឧបករណ៍ប្រជុំទំនើបទាន់សម័យ ស័ក្តិសមសម្រាប់អង្គប្រជុំនានារបស់លោកអ្នក។ នៅខាងក្រៅបន្ទប់មានធ្លាធំទូលាយសម្រាប់ការសម្រាកទទួលទានកាហ្វេនិងស្រាក្រឡុកមុនអាហារពេលល្ងាច។
ចំណុះភ្ញៀវ៖ 48-135 នាក់

រូបភាព បន្ទប់ប្រជុំ

ត្រឡប់ បន្ទាប់
Bokor Meeting Room (Classroom Style) Bokor Meeting Room (Board Room Style) Bokor Meeting Room (U-Shape Style) Bokor Meeting Room (Grand ballroom) Pre Function Hall Yihub Meeting Room (Meeting Room Family Style)