កន្លែងហាត់ប្រាណ

ស្ថិតនៅជាន់ទីមួយនៃអគារផារ៉ាដាយស៍ អ៊ីនធើធែនមិន ផ្លាសា ផ្តល់ជូននូវម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណដ៏ទំនើបទាន់សម័យ។ សូមអញ្ជើញមកបញ្ចេញកម្លាំងកាយនិងថែរក្សារាងកាយរបស់អ្នកឲ្យនៅស្លីមនិងមាំមួននៅទីនេះ!

រូបភាព កន្លែងហាត់ប្រាណ

ត្រឡប់ បន្ទាប់