សណ្ឋាគារឋានសួគ៌សុខា

ភ្នំបូកគោ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ +855 33 683 8888, +855 33 683 9999, +855 33 688 9999
ទូរស័ព្ទលើតុ៖ +855 88 33 55 608
អុីមែល៖
ការកក់ទុកជាមុន៖
អ្នកអាចធ្វើការកក់បន្ទប់ជាមុនដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ផ្នែកកក់ទុកនៃរមណីយដ្ឋានរបស់យើង។
ការបញ្ជាក់នៃការកក់បន្ទប់គឺអាស្រ័យទៅលើបន្ទប់ទំនេរ។
សូមមើលផែនទី

ការិយាល័យកណ្តាលនៃសណ្ឋាគារឋានសួគ៌សុខា

ជាន់ទី២ អគារសូគីមិច លេខ ២២ ផ្លូវក្រមួនស រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ +855 23 998 075 Fax: +855 23 220 665
អុីមែល៖
សូមមើលផែនទី
ឋានៈ *
គោត្តនាម *
នាម *
លេខទូរស័ព្ទ
អីុមែល *
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន
មុខតំណែងការងារ
គេហទំព័រ
ប្រធានបទ *
មតិយោបល់របស់អ្នក
CAPTCHA Image
ចុច ទីនេះ ដើម្បីទទួលបានលេខកូដថ្មី