រមណីយដ្ឋាន ឋានសួគ៌បូកគោ

ភ្នំបូកគោ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ +855 33 683 8888, +855 33 683 9999, +855 33 688 9999
ទូរស័ព្ទលើតុ៖ +855 88 33 55 608
អុីមែល៖