ព្រះវិហារចាស់

សម្រាប់ការជួបជុំដ៏រីករាយនាពេលរាត្រីដែលប្រកបទៅដោយបរិយាកាសពិសេសប្លែកបំផុតរបស់អ្នក សូមសាកល្បងអារម្មណ៍ថ្មីដ៏អស្ចារ្សនៅព្រះវិហារចាស់។ នេះគឺជាទីកន្លែងដ៏ពិសេសមានតែមួយសម្រាប់កម្មវីធីលក្ខណៈឯកជននាពេលរាត្រី ដែលនឹងរៀបចំឡើងសម្រាប់តែអ្នកនិងមិត្តរបស់អ្នក!

រូបភាពព្រះវិហារចាស់

Old Catholic Church ត្រឡប់ បន្ទាប់
Old Catholic Church Old Catholic Church