សោណា

ើសរើសវិធីបន្ធូរអារម្មណ៍ដែលមានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងបន្ទប់សោណា គឺជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបាននៅបន្ទប់សោណា នៃរមណីយដ្ឋានឋានសួគបូកគោ។

រូបភាព សោណា

ត្រឡប់ បន្ទាប់