ការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃ សុក្រ និង ថ្ងៃសៅរ៍

កញ្ចប់សេវាកម្មរួមមាន:
 • ផ្តល់ជូនអាហារប៊ូហ្វេពេលព្រឹកសម្រាប់មនុស្ស២នាក់នៅភោជនីយដ្ឋាន ដឹឡូទូស
 • ផ្តល់ជូនការប្រើប្រាស់សេវាអ៊ិនធឺណេតដោយឥតបង់ប្រាក់
 • ផ្តល់ជូនទឹកបរិសុទ្ធ២ដប តែ និង កាហ្វេក្នុងបន្ទប់
 • ផ្តល់ជូនបរិក្ខាសម្រាប់ឆុងតែ និង កាហ្វេ
លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗ
 • មិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងទៀតឬសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរបានឡើយ។
 • ការពន្យាពេលស្នាក់នៅ ត្រូវបានអនុលោមតាមការផ្តល់ជូនពិសេសណាមួយ ឬការបញ្ចុះថ្លៃកំរិតណាមួយ កំណត់ដោយសណ្ឋាគារ ដែលមានតម្លៃដូចនឹងការកក់ផ្ទាល់។
 • សម្រាប់ការកក់ផ្ទាល់គឺតាមរយះ reservationskp@sokhahotels.com ហើយការរៀបចំជូនគឺអាស្រ័យទៅតាម ចំនួនទំនេរនៃបន្ទប់តែប៉ុណ្ណោះ។
 • ការផ្តល់ជូនជាពិសេសនេះមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ មិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ២០១៩ មិនត្រូវបាន ផ្តល់ជូននៅថ្ងៃបុណ្យជាតិ។
 • ការផ្តល់ជូនក្នុងកញ្ចប់សេវាកម្មនេះមានសុពលភាពតែក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅប៉ុណ្ណោះ។
 • សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះកម្មវិធីការផ្តល់ជូនពិសេសនិងប្រភេទបន្ទប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងពេលធ្វើការកក់បន្ទប់។
 • សណ្ឋាគារ ឋានសួគ៌ សុខាសូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែនូវការផ្តល់ជូនពិសេសនេះដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន។
គោលនយោបាយចំពោះកុមារ:
 • អនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅច្រើនបំផុតត្រឹម២នាក់សម្រាប់កុមារមានអាយុក្រោម១២ឆ្នាំដែលអាចស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយឪពុកម្តាយ។
 • កុមារដែលមានអាយុតិចជាង៦ឆ្នាំអាចទទួលទានអាហារពេលព្រឹកដោយមិនបង់ប្រាក់។
 • កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី៦ឆ្នាំដល់១២ឆ្នាំតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន៥០ភាគរយនៃតម្លៃលក់សម្រាប់មនុស្យធំ។
 • តម្លៃបន្ថែមគ្រែគឺ ៣០ដុល្លារ ក្នុងមួយគ្រែរួមបញ្ចូលជាមួយអាហារប៊ូហ្វេពេលព្រឹក។
គោលការណ៍លប់ចោលការស្នាក់នៅ
 • ការមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនចំពោះការជូនដំណឹងមកខាងសណ្ឋាគាររយៈពេល៣ថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលស្នាក់នៅប៉ុណ្ណោះ បើពុំដូច្នោះទេខាងសណ្ឋាគារនឹងតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃចំនួនមួយបន្ទប់ជាការពិន័យចំពោះការជូនដំណឹងយឺត អំពីការលុបចោលការស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវ។
មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ មិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៩។